Metodologia del Pla d’Inserció

Tots els treballadors/es contractats en inserció se’l dissenya, a l’entrada a l’entitat un Pla d’Inserció Personalitzat que inclou 3 mòduls:

 

Mòdul 1- D’INFORMACIÓ que inclou els següents continguts:

· Informació sobre les empreses d’inserció (descripció. objectius, destinataris), en el marc de la Llei 27/2002 de 20 de desembre sobre mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral.

· Justificació del Pla d’Inserció de FTC: informació-formació-treball

· La temporalitat del contracte laboral en el marc de l’objectiu d’inclusió

· La temporalitat del Pla d’Inserció i objectius dins del contracte laboral. Seguiment del Pla.

· La remuneració i l’organigrama de FTC

· Les faltes laborals en el marc de l’Estatut dels Treballadors

· Els riscos laborals de l’activitat. Garanties de comprensió

· Compliment dels procediments administratius/baixes i accidents

· Respecte de gènere

 

Mòdul 2- LA FORMACIÓ I L’EXPERIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL TREBALL CONTRACTAT amb els següents continguts:

· El ventall dels oficis de rehabilitació: objectiu industrial de FTC

· L’especialització segons les funcions del seu lloc de treball

· L’orientació formativa fonamentada coneixements del treballador/a: dèficits, valors professionals i experiències.

· Procés de solució de dèficits i de millora de la qualificació: Pla tècnic formatiu

· La mirada a oficis complementaris entorn a l’especificitat bàsica

· La mirada del propi ofici i d’altres especialitats: L’entrega de la feina o la qualitat

· La formació contínua (cursos formatius de la Fundació APIP-ACAM o propis)

· L’orientació i el nivell formatiu assolit contrastats amb la satisfacció del treballador/a i en les mesures de capacitació

 

MODUL 3 L’ADEQUAT PROGRÉS DEL PLA D’INSERCIÓ amb els següents continguts:

· Eficàcia  del  Pla d’Inserció

· Informe de capacitacions, verificació i CV

· Certificat de capacitació contrastat amb tècnics/ques

· Orientació per a la visita a empreses del sector

· Preparació per entrevistes de treball (número d’entrevistes i empreses)